ارزش هدایای تبلیغاتی

کلیدی ترین ارزش هدایای تبلیغاتی ، در قابلیت های منحصر به فرد آن در جهت انتقال یک پیام شرکت به مخاطبان هدف است .

هدایای تبلیغاتی از ویژگی های ذیل برخوردارند. این کالا ها

انعطاف پذیرند. ملموس و بادوام هستند . تاثیر و پیامدهای قابل سنجش و ارزیابی را به جای می گذارند .

ارزش ادراک شده ی بالاتری را فراهم می آورند.

مکمل فعالیت های بازاریابی هدفمند شرکت به شمار می آیند

مکمل سایر رسانه های تبلیغاتی هستند

منبع : فروشندگان خاموش

ترجمه کعطیه بطحایی

انتشارات سیته