لیست بهترین کتاب های بازاریابی و فروش

لیست بهترین کتاب های بازاریابی و فروش:

1- کتاب قرمز رموز فروش موفق ،  نویسنده : جفری گیتومر، مترجم : فرخ بافنده 

2-روانشناسی فروش ، نویسنده : برایان تریسی ، مترجم : مهدی قراچه داغی 

3- بیست و دو قانون ابدی بازاریابی   نویسنده :  ال رییس  مترجم : محمود حمید خانی

4- بازاریابی حسی  نویسنده : برتیل هولتن، مترجم : احمد روستا و..  

5-بازاریابی چریکی   نویسنده : جی کنراد لوینسون مترجم : همایون رکنی قاجار

6-روانشناسی نفوذ   نویسنده : رابرت چالدینی   ،   مترجم :  روح ا.. حمیدی مطلق

7-خرید شناسی  نویسنده :مارتین لیند ستروم